Kabul Edilen Bildiriler

Kabul edilen bildirilerin listesi aşağıda sunulmuştur. Bildirilere ilişkin hakem süreci devam etmektedir. Hakem dönüşleri oldukça liste güncellenecektir.

UAK-1901 Süleyman Kandemir Eşin Tasarruf Yetkisinin Kısıtlanmasının Aile Hukuku Açısından Tahlil
UAK-1902 Seyhan Daştan Karadoğan Empati Ve Sempatik İletişim Becerisi, Sosyal İyi Olmanın Reddedilme Duyarlılığı ve Kişilerarası Duyarlılık Üzerine Etkisi
UAK-1903 Semih Sütçü Sosyal Hizmet Eğitiminde Adli Boyut: Lisans Müfredatında Suçluluk ve Adalet Temelli Derslerin İncelenmesi
UAK-1904 Sevilay Gündoğdu Durmuş Klavye Eğitimi ve Meslek İlişkilerine Dair Dünyadan Örnekler
UAK-1905 Umut Haydar Coşkun Yargıtay Kararları Çerçevesinde Aile Mahkemelerinde Çocukların Dinlenmesine İlişkin Hâkim, Avukat ve Uzman Görüşleri
UAK-1906 Cem Şenol Türk, İngiliz ve Kanada Terör Kanunları Üzerine Bir Değerlendirme
UAK-1907 Bahar Karataş Garantörsel İhmali Suçlar Bakımından Teşebbüs Hükümlerinin Uygulanmasının İncelenmesi
UAK-1908 Emrah Kuyumcu Türkiye’de ve Dünyada Klavye Yarışlarının Gelişimi ve Standartları
UAK-1909 Sezgin Baş Müftülere Evlendirme Yetkisi Verilmesinin Anayasallığı Sorunu
UAK-1910  Gülşen Köse Avukatlara Elektronik Tebligat Yapılması
UAK-1911 Sevda Gültekin Göktolga Yargı Etiği Bağlamında Vergi Mahremiyeti
UAK-1912 Solomon Menabdishvili Development of Georgian Competition Rules in Recent Decade
UAK-1913 Malkhaz Nakashidze Georgian Semi-Presidential System
UAK-1914 Şule Uzun Tüketici Kredisi Sözleşmelerinde Haksız Şartlar
UAK-1915  Ali Akdoğan Adaletin Ahlakîliği ya da Ahlaksız Adalet Mümkün Mü?
UAK-1916  Mehmet Zahid Yener İş Kanunu Çerçevesinde İşçinin İş Görmekten Kaçınma Hakkına Dair Sorunlar ve Çözüm Önerileri
UAK-1917 Figen Keskin Adalet Talebinin Duygusal Arka Planı
UAK-1918 Ali Turan Ferman-ı Adalet
UAK-1919 Mahmut Ceylan İdari Yargıda Miktarı Hak Sahibi Tarafından Tam ve Kesin Olarak Tespit Edilemeyen Alacaklar
UAK-1920 Jan Gwidon Byczkowski The Differences Between Natural Rights Liberalism and Utilitarianism and Their Influence on The Concept and Execution of Justice
UAK-1921 Krystian Wawrzynek Touch Typing Education in Different Countries and İts Connection with Court Reporting
UAK-1922 Carlo Eugeni Technology in Court Reporting – Human Machine Interaction Best Practices İnternationally
UAK-1923  Ali Boyracı 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda Düzenlenen Fuhuş Suçu
UAK-1924 Seyithan Kaya 2018/11834 Numaralı Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği’nin Kısa Bir Analizi
UAK-1925  Aslı Açıkgöz Bilerek Evli Kişiyle Birlikte Olan Üçüncü Kişiden Manevi Tazminat İstenemeyeceği Hakkındaki Yargıtay Kararına İlişkin Değerlendirme
UAK-1926 Aslı Açıkgöz Türk Medeni Kanunundaki Evlatlık İlişkisini Kaldırma Hakkının Sınırlandırılması
UAK-1927 Neslihan Özçelik Kanser Hastasının Hastalığını Bilme Hakkı
UAK-1928 Neslihan Özçelik Meslek Hastalıklarının Hukuksal Bileşeni
UAK-1929 Ali Erdem Özçelik Arazi Mülkiyet Haklarının Tanımlanmasında Hukuki Belirlilik (Kesinlik) İlkesi
UAK-1930 Ali Erdem Özçelik Taşınmaz (Gayrimenkul) Değerleme Sistemine Yönelik Hukuksal Tanımlamalar
UAK-1931  Elif Kara Adalet Meslek Yüksekokulları ve Meslek Yüksekokulu Adalet Programlarının Mevcut Durumu, Mezunların İstihdam Sorunu ve Çözüm Önerileri
UAK-1932 Mehmet Akif Etgü Sosyal Adaletin Sağlanması Açısından Devletin Rolü ve Ekonomik Hayatta Devlet
UAK-1933  Mümin Güngör Türk Ceza Sisteminde Suçtan Doğan Mağduriyetin Giderilmesi Açısından Ceza Muhakemesi Sistemindeki Uzlaştırma Kurumu İle Mağdur Hakları Tasarısının İncelenmesi
UAK-1934 Mümin Güngör 6763 Sayılı Kanun Değişikliği Sonrası Uzlaştırma Kurumunda Taraflar
UAK-1936 Kadriye Gül Güngör Türkiye’de Kadınların Seçilme Hakkını Kullanması
UAK-1937 Abdurrahman Kolcu Hasan İzzettin Dinamo’nun Adalet Sıtması Adlı Eseri Üzerine Bir İnceleme
UAK-1938 Ateş İsmail Çalışır Kişiliğin Narsisizm Boyutunun Sosyal Medya İzdüşümü
UAK-1939 Eray Ertürk Lekelenmeme Hakkı ve Basın Hürriyeti Arasındaki İlişki
UAK-1940 Kübra Ertürk Mehir Sözleşmesinin Türk Hukukundaki Niteliği
UAK-1941 Emrah Çetin Mülkiyet Hakkı İle Haber Alma Özgürlüğünün Uyumlaştırılması Sorunu
UAK-1942 Akgün Bilgin Osmanlı Devleti İle Alman İmparatorluğu Arasında İmzalanan 1917 Tarihli Adli Yardımlaşma ve Suçluların İadesi Sözleşmesi ve Milletlerarası Adli Yardımlaşma ve Suçluların İadesi Temelinde 1917 Tarihli Sözleşmede Seçilen Hukukun Günümüze Yansımaları
UAK-1943 Öznur Nalçınkaya Tarihsel Açıdan Zabıt Kâtipliğinin Gelişimi
UAK-1944 Mine Pazarcıkcı Madde Kullanıcılarının Aleksitimi Düzeylerinin Psikolojik Yardım Alma Tutumlarıyla İlişkisi
UAK-1945 Güray Tonguç Adalet Meslek Yüksekokulları Arası Klavye Yarışma Sonuçlarının Değerlendirilmesi  
UAK-1946 M. Ahmet Tüzen Siyasal Liberalizmde Adalet Nosyonunun Konumlanışı
UAK-1947 Seda Yıldız CISG Kapsamında Sözleşmenin İhlali Halinde Tazminat SorumluluğU Ve Sınırlandırılması
UAK-1948 H. Kübra Ercoşkun Şenol Nişanlanmanın Geçerliliği Hakkında Bir Yargıtay Karar İncelemesi
UAK-1949 Evren Karakoç Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 191. Maddesi Kapsamında Denetimli Serbestlik Yükümlülüğüne Tabi Kişilerin Madde Kullanım Risklerinin Belirlenmesi: Kocaeli Denetimli Serbestlik Müdürlüğü Uygulaması
UAK-1950 Nur Karahan Tarım Çocuk Suçluluğunun Kriminolojideki Yeri
UAK-1951  Ahmet Türkan Örgütsel Atalet Kavramına Teorik Bir Bakış
UAK-1952 Sevgi Dursun Ateş 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Çerçevesinde İşverenin Yükümlülükleri
UAK-1953  Yavuz Erdoğan Yabancı Turistlerin Cezai Sorumluluğunda  Hukuki Hata
UAK-1954  Önder Topal 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu Çerçevesinde Yetki Sözleşmesinin Şartları ve Zımni Yetki Sözleşmesi Yapılıp Yapılamayacağı Sorunu
UAK-1955 Levent Çinko Türk Adalet Sisteminin Ekonomik Göstergeler İle İncelenmesi
UAK-1956 Namık Kemal Okumuş Adaletin Ontolojisi ya da Darası Alınmış Adalet
UAK-1957 Cüneyd Altıparmak Yargılamada Zabıt Kâtibinin Konumu
UAK-1958 Zerrin Savaşan Uluslararası ve Ulusal Hukukta Çevresel Adalet Anlayışı Türkiye Örneği
UAK-1959 Semih Batur Kaya Anayasa Şikayetinde Anayasa Mahkemesinin Karar Gerekçelerinin Bağlayıcılığı Sorunu
UAK-1960 Sezal Çınar Özkan Ülkemizde Hukuk Eğitimin Sorunları ve Çözüm Önerileri
UAK-1961 Sezai Çınar Özkan Danıştay Kararlarında İfade Özgürlüğü
UAK-1962 Abdullah Aygün Adalete Dair İlahiyat Alanında Yapılan Akademik Çalışmalar ve Yönelimleri
UAK-1963 Orhan Doğan Rize Hurufat Defterlerine Göre Rize Kadılığındaki Adli Görevliler
UAK-1965 Kurtuluş Tayanç Çalışır Arabuluculuğun Zorunlu Hale Getirilmesinin Türkiye İzdüşümleri
UAK-1967 Canan Yılmaz Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine İlişkin Türk Medeni Kanunu ve 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’da Öngörülen Temel Düzenlemeler
UAK-1968 Zeki Yıldırım Türk Ceza Hukuku Cephesinden Ahmet Cevdet Paşa ve 1858 Tarihli Ceza Kanunu
UAK-1969 İ. Hakan Furtun Adalet Meslek Yüksekokulu Adalet Programlarının Durum Değerlendirilmesi
UAK-1970 Ali Rıza Saklı Türk Devlet Geleneğinde Adalete Verilen Yer
UAK-1971 Mustafa Cin Geçici Koruma Statüsündeki Suriyelilerin Türkiye’de Çalışma Hakkı
UAK-1972  Serhan Dinç Reklam Kurulu Kararları Işığında, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda Düzenlenen Haksız Rekabet Kurallarının Nasıl İhlâl Edildiğine Dair Bir İnceleme
UAK-1973 Ömer Kadri Sarı Türkiye’de E-Adalet Hizmetlerine İlişkin Örnekler
UAK-1974 Muhammet Kızılgeçit Genç Örneklemde Âdil Davranışlar Gösterme Düzeyi
UAK-1975 Fatima Kandemir Ergün Agamben’in Olağanüstü Hal Kuramı Üzerine Bir İnceleme
UAK-1976 Aigerim Serdaliyeva Kazakistan ve Türk Hukukunda Kadın-Erkek Eşitliğinin Sağlanmasında Pozitif Ayrımcılığının Rolü
UAK-1977 Osman Şahin Adalet Bakanlığı Çalışanlarında Stres ve Stres Yönetiminin İncelenmesi
UAK-1978 Osman Şahin Kamu Çalışanlarının Hizmet Sunumunun Stres İle İlişkisinin İncelenmesi
UAK-1979 Fakhr-Ul-İslam Fundamental Rights in The Constitution of Pakistan:  Compatibility With International Covenant On Civil and Political Rights
UAK-1980 Ahmet Tan Rize İlinde Yaşayan Lise ve Meslek Lisesi Öğrencilerinin Mutluluk ve Durumluk-Sürekli Kaygı Düzeylerinin Karşılaştırılması
UAK-1981 Ahmet Tan Rize İlinde Yaşayan Lise ve Meslek Lisesi Öğrencilerinin Risk Alma Davranışlarının Karşılaştırılması
UAK-1982 Ali Savaş Çubukçuoğlu Resmi Belgenin Düzenlemesinde Yalan Beyan  İle Başkasına Ait Kimlik veya Kimlik Bilgilerinin Kullanılması Suçları Arasında Uygulamada Ortaya Çıkan Çelişkilere Dair Yüksek Yargı Kararları Işığında Kısa Bir Değerlendirme
UAK-1983 Tolgahan Şafak Geçmişten Günümüze Ölüm Cezasının Varlığı ve Uygulanabilirliği Üzerine Bir Değerlendirme
UAK-1984  Yeliz Bozkurt Gümrükçüoğlu İşyerinde Özel Amaçlı İnternet Kullanımı ve Kişisel Verilerinin Korunması
UAK-1985  Recep Bağbancı 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu Ve İslam Hukuku Açısından Mirasçılıktan Çıkarma
UAK-1986 Gözde Zeytin Çağrı Adalet Meslek Yüksekokullarının İşlevi Bakımından Öğretim Programının Kapsamına ve Zorluk Derecesine İlişkin Bir İnceleme
UAK-1987 Özlem Acar Ünal Vergi Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü
UAK-1988 Muhammed Yasir Demirdöğen Avrupa Konseyi Sanal Ortamda İşlenen Suçlar Sözleşmesi’nde Telif Hakkı ve Türkiye’nin Entegrasyonu
UAK-1989  Nurullah Çalış Çocuk Adalet Sisteminde Sosyal Hizmet Uygulamaları ve Çocuk Hakları Bağlamında Öneriler
UAK-1990 Serkan Acuner Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Sonrasında Uluslararası Anlaşmalarının Akdedilmesi, Onaylanması ve Yayımlanması İle İlgili Değişen Usul Ve Esaslar
UAK-1991 Ahmet Akman İslam ve Osmanlı Hukukunda Ceza Hukuku Yönünden Zamanaşımı (Türk Hukuku İle Mukayeseli)
UAK-1992  Sinan Okur Türk Borçlar Kanununda Yanılma (Hata) Haline Dair İki Değişikliğin Eleştirisi
UAK-1993 Gaukhar Kozhabergenova Methodological Approaches to A Research of A Problem of Educational and Methodical Ensuring Quality of Training of Future Social Teachers
UAK-1994 Meruyert Shabden Value Orıentatıons of Student Youth (On The Example of The Kazakh Students Youth)
UAK-1995 Burhan Caner Hacıoğlu Adil Yargılamanın Hakkaniyet Dengesi: Silahların Eşitliği Ilkesi
UAK-1996 Taner Erol Radikal, Temsili ve Katılımcı Demokrasi Türlerinin Benlik Saygısı Üzerindeki Önemi
UAK-1997 Hasan Örücü Cezaevlerinde Psikososyal Yaklaşım Yöntemleri Üzerine Bir İnceleme
UAK-1999 Songül Kutlu Örgütlerde Dalkavukluk
UAK-2000  Süleyman Kandemir Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu’na Göre Rehnedilebilen Bazı Taşınır Varlıkların Rehninde Uygulama Sorunları ve Çözüm Önerileri
UAK-2001 Esra Şeker Bologna Süreci Bağlamında Türkiye’deki Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri Ön Lisans Bölümlerinin “İnsan Hakları Hukuku Dersi” Hakkında Bir Değerlendirme